Regulamin

Regulamin sklepu projekthaccp.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego projekthaccp.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego https://projekthaccp.pl i jest skierowany tylko i wyłącznie do przedsiębiorców, tj. osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonujących czynności prawnej związanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Serwis internetowy działający w domenie https://projekthaccp.pl prowadzony jest przez
Projekt HACCP Aleksandra Kulka,
ul. Szafera 18/34, 71-245 Szczecin,
NIP 8522684734, REGON 522673249;
email: kontakt@projekthaccp.pl;
telefon kontaktowy: +48 693 734 509.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena podana przy danym Produkcie jest wiążąca dla Klienta w chwili składania Zamówienia.
Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
4. Sprzedawca jest czynnym Płatnikiem VAT.
5. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także ograniczonego w czasie oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe zapisy nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
7. Czas trwania promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie łączą się. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.
8. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Klient poprzez akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
9. Serwis udostępnia możliwość rejestracji Konta klienta.
10. Niniejszy regulamin jest udostępniany nieodpłatnie. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób, np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
11. Regulamin może odsyłać do odrębnych regulaminów oraz ogólnych warunków świadczenia usług poprzez właściciela Serwisu, które
w takim wypadku stają się integralną częścią niniejszego Regulaminu.
12. Zastrzega się, że Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumentów, nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art.385(1) do 385(3)), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumentów, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
13. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

  1. Sprzedawca umożliwia Klientom pozostawienie opinii dotyczących jakości obsługi oraz jakości oferowanych Produktów. Opinie są weryfikowane przez obsługę Sklepu.
  2. Sprzedawca nie stosuje mechanizmu plasowania Produktów na liście wyników wyszukiwania. Produkty wyświetlane są w domyślnej kolejności.

§2 Definicje

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywna, dostępna w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, umożliwiająca złożenie zamówienia
Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)
Produkt – wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem
Produkt wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta – oznacza produkt nieprefabrykowany, który wykonano na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji Klienta
Produkt cyfrowy bez nośnika – oznacza dane, które są wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w określonym formacie, zawierające określone treści (w szczególności e-booki, pliki audiowizualne, aplikacje komputerowe) przeznaczone do pobrania/instalacji i odtworzenia za pomocą Urządzenia, które nie są zapisane na nośniku materialnym, udostępniane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym na zasadach określonych w Regulaminie
Urządzenie – oznacza urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Klient może m.in. pobierać, utrwalać i odtwarzać pliki cyfrowe (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartfon, czytnik e-booków).
Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu
Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://projekthaccp.pl za pośrednictwem, którego Klient może dokonać zamówienia Produktów lub Usług
Sprzedawca, Usługodawca – Projekt HACCP Aleksandra Kulka, ul. Szafera 18/34, 71-245 Szczecin, NIP 8522684734, REGON 522673249
Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Sprzedawcą
Polityka Prywatności – dokument, w którym opisane są cele i zasady przetwarzania danych, w tym prawa osób, których dane dotyczą
Klient, Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Konsument – zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego
Przedsiębiorca – zgodnie z definicją zawartą w art.43(1) Kodeksu Cywilnego
Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.
Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyboru Klienta.
Konto klienta – usługa elektroniczna, oznacza indywidulany dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji.
Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie Serwisie internetowym Sprzedawcy, umożliwiający utworzenie Konta klienta.
Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, formularz w którym Użytkownicy serwisu internetowego projekthaccp.pl zamieszczają informacje i dane w celu realizacji przesłanego zgłoszenia.
Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
Blog– usługa elektroniczna dostępna w Serwisie internetowym dla jego Usługobiorców

§3 Usługi elektroniczne

1. W serwisie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne:
1.1 Formularz zamówienia
1.2 Formularz kontaktowy
1.3 Newsletter
1.4 Blog
1.5 Konto klienta
2. Usługa Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
3. Usługa formularza kontaktowego polega na udostępnieniu Usługobiorcom możliwości wysyłania za pomocą formularza umieszczonego w serwisie internetowym wiadomości do Sprzedawcy.
4. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link w dostępny w wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@projekthaccp.pl. Usługa polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Produktach w ofercie Sprzedawcy, aktualnej ofercie handlowej, promocjach, rabatach, szkoleniach oraz innych informacjach dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji usługi Newsletter bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Usługobiorcy.
5. Usługa Bloga jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub przejście na inną stronę internetową.
6. Konto klienta jest usługą dostępną po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
6.1 Aby założyć Konto klienta, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło oraz wyświetlanej nazwy.
6.2 Logowanie na Konto klienta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
6.3 Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
6.4 W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę z Usługobiorcą bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta klienta.
7. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Usługobiorcę w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu internetowego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
8. Usługi nieodpłatne są dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§4 Zawarcie umowy sprzedaży

1. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia na stronie internetowej https://projekthaccp.pl
2. Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia  można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
3. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Klienta następujących czynności:
3.1 dodać wybrany Produkt do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku: „Dodaj do koszyka”
3.2 w Koszyku Klient może:
3.2.1 zwiększyć lub zmniejszyć ilość danego Produktu
3.2.2 całkowicie usunąć wybrane Produkty z Koszyka, poprzez kliknięcie ikony „x” znajdującej się nad miniaturką zdjęcia, z lewej strony tabeli Koszyka
3.2.3 dla odświeżenia zawartości Koszyka należy kliknąć przycisk „Zaktualizuj koszyk”
3.2.4 zrealizować otrzymane kupony.
3.3 po zaakceptowaniu zawartości Koszyka i kosztów dostawy należy kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”.
3.4 następnie należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez:
3.4.1 wpisanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia
3.4.2 dokonanie wyboru płatności spośród udostępnionych przez Sklep internetowy
3.4.3 dane oznaczone (*) są obowiązkowe
3.5 następnie należy:
3.5.1 zapoznać się i zaakceptować Regulamin sklepu
3.5.2 potwierdzić zapoznanie się z Polityką prywatności i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby realizacji zamówienia
3.6 potwierdzić wolę zawarcia umowy poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”
3.7 Wybór Przelewu tradycyjnego jako formy płatności za złożone Zamówienie, wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
3.8 przy wyborze Przelewy24 należy wybrać formę płatności spośród dostępnych, zapoznać się i zaakceptować regulamin Przelewy24 następnie potwierdzić Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
4. Zamówienie wysłane przez Klienta jest oświadczeniem woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Klientem Umowy Sprzedaży . Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy.
6. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
7. Klient może złożyć Zamówienie bez zakładania Konta klienta.

§5 Termin realizacji zamówienia

1. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 7 dni, chyba, ze w opisie danego Produktu, w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Każdorazowo termin realizacji zamówienia należy liczyć od dnia następnego po dniu zapłaty, tj. dnia uznania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.
2. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

§6 Dostawa

1. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem:
1.1 firm kurierskich GLS Polska, DHL Parcel, UPS, FedEx, InPost oraz Poczta Polska
1.2 umieszczenia Produktu w Paczkomacie
2. Sprzedawca umożliwia odbiór osobisty opłaconego Zamówienia. Sprzedawca za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail wskazany przez Klienta poinformuje Klienta o tym, że przesyłka zawierająca zamówione Produkty jest gotowa do odbioru.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 §6 niniejszego Regulaminu Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionych Produktów,
w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe od chwili otrzymania wiadomości email z informacją, że zamówienie jest gotowe do odbioru. Jeżeli Klient nie odbierze zamówionych Produktów z przyczyn leżących po jego stronie w ww. terminie, Umowa Sprzedaży ulega automatycznemu rozwiązaniu w trybie natychmiastowym bez konieczności składania odrębnego oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron, z upływem 14 dnia kalendarzowego od chwili otrzymania wiadomości z informacją, że Zamówienie jest gotowe do odbioru. Klient zostanie poinformowany o anulowaniu Zamówienia wiadomością wysłaną na wskazany przez siebie adres
e-mail. W takim przypadku zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.
4. Informacje o kosztach związanych z dostawą zakupionych Produktów są udostępniane
w „Koszyku” przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
5. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że zawarta umowa sprzedaży stanowi inaczej.
6. Klient ponosi koszty powstałe na skutek braku możliwości doręczenia przesyłki z uwagi na podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowo-adresowych lub nieuzasadnionej bezpodstawnej odmowy odbioru przesyłki.
7. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm GLS Polska, DHL Parcel, UPS, FedEx, InPost oraz Poczta Polska i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt dostawy podczas składania Zamówienia.
8. Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta
w trakcie składania Zamówienia.

§7 Produkty cyfrowe

1. Produkty cyfrowe bez nośnika zostają udostępnione Klientowi co do zasady niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 48 godzin po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta.
2. Udostępnienie Produktów cyfrowych bez nośnika Klientowi następuje poprzez ich udostępnienie do pobrania w Sklepie na Urządzenie Klienta lub instalacji na takim Urządzeniu.
3. Warunki korzystania przez Klienta z Produktów cyfrowych regulują licencje na korzystanie z poszczególnych Produktów cyfrowych. Przekazanie Produktów cyfrowych Klientowi nie oznacza przeniesienia na jego rzecz jakichkolwiek praw własności intelektualnej,
w tym w szczególności majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych do treści cyfrowych. Inne, niż określone w takiej licencji sposoby korzystania przez Klienta z Produktów cyfrowych (np. zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu lub rozpowszechnianie) wymaga zgody właściciela praw do treści cyfrowych, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo. Brak akceptacji warunków licencji,
o której mowa powyżej może uniemożliwić odtworzenie, pobranie lub zainstalowanie treści cyfrowych.
4. Aby Klient mógł korzystać z podstawowych funkcjonalności Sklepu niezbędne jest posiadanie przez niego odpowiedniej infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartfon, opcjonalnie drukarka) oraz oprogramowania, umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądanie jej zasobów.
5. Klient powinien sprawdzić we własnym zakresie, czy Urządzenie, z którego korzysta, spełnia wymagania techniczne niezbędne do pobrania i korzystania z Produktów cyfrowych bez nośnika, a także czy posiada ono wolną pamięć umożliwiającą pobranie i korzystanie z Produktów cyfrowych bez nośnika.
6. Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
7. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do korzystania przez Klienta z Produktów cyfrowych bez nośnika,
a także informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zawarte są każdorazowo w opisie Produktów cyfrowych bez nośnika.

§8 Przesyłki

1. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta brak zgłoszenia związanych z dostawą uszkodzeń, braków ilościowych lub niekompletności towaru w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Produktu na adres wskazany
w Zamówieniu, uznaje się za równoważny z oświadczeniem Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o odebraniu Produktu bez żadnych zastrzeżeń i powoduje utratę roszczeń w powyższym zakresie.
2. Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej w GLS Polska, DHL Parcel, UPS, FedEx, InPost oraz Poczta Polska są udostępnione w regulaminach dostępnych na stronach internetowych firm kurierskich.

§9 Płatności

1. Sprzedawca udostępnia następujące płatności:
1.1 przelew tradycyjny na konto bankowe Sprzedawcy w terminie 5 dni od dnia przesłania potwierdzenia zawarcia umowy przez Sprzedawcę (przedpłata).
1.2 przez Przelewy24 w formie przedpłaty przelewem elektronicznym. Przedpłata następuje przez zewnętrzny system płatności Przelewy24 (obsługiwany przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy Ul. Pastelowej 8, 60-198, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
2. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 §9 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
3. W przypadku płatności za pośrednictwem Przelewy24, Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.
4. Sprzedawca wystawi Klientowi fakturę VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy faktur elektronicznych i przesyłanie ich na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

§10 Reklamacje

1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca ponosi przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za zgodność Produktu z Umową.
3. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 §1 KC.

§11 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art 27. ust. 1 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie Produktu.
2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.

§12 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Produktów niezbędne jest posiadanie przez Klienta:
1.1 komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
1.2 dostęp do aktywnej poczty elektronicznej, odpowiednio skonfigurowanej do odbioru wiadomości pocztowych od Sprzedawcy
1.3 przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji ( Mozila Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge)
1.4 włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługa JavaScript
1.5 oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF
2. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona jeśli Klient nie dostosował się do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Produktów.

§13 Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w [Polityce prywatności].

§14 Pozasądowe i sądowe sposoby rozpatrywania sporów

1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów:
1.1 Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, poprzez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Wniosek należy złożyć po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i
w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl. Konsument może skorzystać także
z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
1.2 Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego.
2. Sądowe sposoby rozpatrywania sporów:
2.1 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie
z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
2.2 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@projekthaccp.pl.

§15 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
2.1 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964.16.93 ze zm.)
2.2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.)
3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte w Serwisie internetowym https://projekthaccp.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu internetowego https://projekthaccp.pl użyte są w celach informacyjnych.
4. Klienci są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi
i obyczajowym oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji
o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie , w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu internetowego https://projekthaccp.pl na podstronie Regulamin. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023r.